Ouderraad

De ouderraad van de Calluna 


Christa Braker  (voorzitter)

Karin Visser (secretaris)

Kwendolien van Liere (penningmeester)

Ciska Nijland 

Leonie van Wijngaarden

Carmen Werkman 

Kirsten de Boer

Melissa Zevenhoven 

 


Ouderraad

De school heeft een ouderraad (OR) bestaande uit ouders. De OR heeft de volgende taken:

  • Organiseren van activiteiten voor de kinderen en ouders. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de kerstviering en het paasontbijt.
  • Ondersteunen van de school. Waaronder de juffendag, de pleinwacht en het eindfeest voor groep 8.
  • Onder de aandacht brengen van signalen van ouders en kinderen bij de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad (MR).

De OR vergadert regelmatig en deze bijeenkomsten zijn openbaar, ouders mogen bij deze vergaderingen aansluiten. De vergaderingen van de OR worden bijgewoond door tenminste één teamlid van school.

Ouderbijdrage

Met de ouderbijdrage financiert de OR (extra) activiteiten voor onze kinderen. Denk hierbij onder andere aan culturele activiteiten, excursies, decemberfeesten, de opvang tijdens de middagpauze en de schoolreis. Het bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de kinderen en de school.

Ieder jaar maakt de OR samen met school een begroting, waaraan de ouders (via de MR) hun goedkeuring verlenen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Dit bedrag maakt de OR kenbaar aan de ouders via de nieuwsbrief van de school.

Voor het schooljaar 2022/2023 bedraagt de ouderbijdrage € 65,-*.  Een hoger bedrag is natuurlijk van harte welkom. Met extra bijdragen kunnen extra activiteiten voor de kinderen worden of steunt u ingemerkt een gezin dat het geld niet kan missen. De ouderbijdrage wordt vanaf dit schooljaar geïnd door school. Voor het schoolkamp vragen wij een extra bijdrage van €100,- per kind. 

Alleleerlingendoenmeeaandeactiviteitenvanonzeschool.Wesluitengeenleerlingenuitomdathunoudersdevrijwilligeouderbijdragenietkun-nenofwillenbetalen.Datmogenweniet,maardatwillenweookniet.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

page1image46793280

*De ouderbijdrage is opgebouwd  ouderbijdrage € 35,00 en schoolreis € 30,00.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.